Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1: Algemene bepalingen

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

 1. Object: een nautisch roerende zaak met alle toebehoren, hulpzaken en alle overige aspecten die daarmee verband houden, dan wel een specifiek onderdeel daarvan, het e.e.a. voor zover zijnde het onderwerp van een opdracht.
 2. Opdracht: Een mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen opgave tot het doen uitvoeren van een taxatie, contrataxatie, bemiddeling, dan wel het doen uitbrengen van een advies.
 3. Vervolgopdracht: Een nieuwe opdracht gegeven naar aanleiding van, of
  verband houdend met een eerder gegeven opdracht.
 4. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon mits daartoe bevoegd vertegenwoordigd, met wie het doen uitvoeren van de opdracht is overeengekomen.
 5. Opdrachtnemer: Kok Woonbotenmakelaar B.V., mede handelend onder de naam Kok Woonbotenmakelaar, gevestigd en kantoorhoudende te 1191 JN Ouderkerk aan de Amstel, Ambachtenstraat 10, telefoon 020-4680940, email info@woonboot.nl. Inschrijving Kamer van Koophandel: 82787727.
 6. Expert: Opdrachten worden namens opdrachtnemer uitgevoerd door een expert, afhankelijk van de kwalificatie van de gegeven opdracht door een gecertificeerd of beëdigd taxateur of een makelaar.
 7. Derde: Elke natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon, niet zijnde opdrachtgever of opdrachtnemer in de zin van deze voorwaarden.
 8. Taxatie: Een onpartijdige en onafhankelijke marktwaardebepaling naar aanleiding van gegevens en/of informatie over/van het object, waarbij de nadruk ligt op een gemotiveerde globale vaststelling van de geldswaarde van het object.
 9. Contrataxatie: Ten behoeve van een betwisting van een reeds uitgevoerde taxatie, het op grond van een identieke opdracht doen uitvoeren van een volledige nieuwe taxatie door een andere onpartijdige en onafhankelijke expert, met het doel de omvang van het geschil te bepalen.
 10. Vervolgonderzoek: Een op de rapportage volgend nader onderzoek van die aspecten van het object, waarover het rapport zich niet heeft kunnen uitlaten, omdat een zodanig onderzoek buiten de aanvankelijke opdracht ligt.
 11. Onderzoek op non destructieve wijze: Een onderzoek waarbij het veroorzaken van enige schade van betekenis wordt vermeden.
 12. Scheepsmanagement: Afhankelijk van de opdracht, begeleiden van het object bij, en het adviseren en bemiddelen in geval van: transport, reparatie, nieuwbouw, onderhoud, wijziging, aanpassing, uitrusting, garantie, financiering, verzekering, teboekstelling of bij wijziging van het eigendom, vestiging van zakelijke lasten en gekwalificeerde rechten, alsmede advisering en bemiddeling in voorkomende conflicten, het traceren van gewenste of vermiste objecten, alsmede alle andere voorkomende diensten voor zover deze niet direct gericht zijn op een waardering van het object.
 13. Bemiddeling: Inspanningen van de opdrachtnemer, al dan niet met volmacht, ten behoeve van opdrachtgever gericht op het tot stand komen van een te bemiddelen overeenkomst, tegen genot van een courtage.
 14. Te bemiddelen overeenkomst: De overeenkomst welke het beoogde resultaat zal zijn van de opdracht tot bemiddeling, onder meer zijnde: verkoop-, aankoop-, huur-, bouw-, verbouw- of reparatieovereenkomst.
 15. Advies: Een deskundig oordeel dat overeenkomstig de opdracht gegeven kan worden.

Art. 2: Totstandkoming en beëindiging van de opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke acceptatie van de opdracht door de opdrachtnemer. Op elke opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of een derde, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opdracht dient te zijn gegeven tot het doen van een taxatie, contrataxatie, advies of bemiddeling. Bij geschillen betreffende de aard van de opdracht is de kwalificatie van de opdrachtnemer doorslaggevend, behoudens tegenbewijs.
 3. Een opdracht tot bemiddeling wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en eindigt met het bereiken van het beoogde resultaat, ongeacht of dit resultaat door de overeengekomen bemiddeling tot stand is gekomen. Overige opdrachten eindigen met het uitbrengen van een rapport, behoudens het in het volgende lid bepaalde.
 4. Een opdracht eindigt eveneens door partijen overeengekomen tussentijdse beëindiging en/of annulering, door het tenietgaan van het object, door de dood van één der partijen, dan wel in geval het faillissement of surséance van betaling van één der partijen wordt uitgesproken.
 5. Een vervolgopdracht wordt beschouwd als een nieuwe gegeven opdracht, onafhankelijk van een eerder uitgevoerde opdracht, in de zin van dit artikel.

Art. 3: Inhoud van de opdracht

 1. Een opdracht tot bemiddeling als zodanig houdt geen volmacht aan de opdrachtnemer in tot het sluiten van de overeenkomst namens de opdrachtgever, indien dit niet schriftelijk is overeengekomen. Zowel bij de aanvang van de opdracht, als op een later tijdstip, kunnen aan de bemiddeling volmachten worden verbonden. Volmachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden verstrekt en zijn eerst pas dan van kracht indien deze daartoe zijn mede ondertekend door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd om na de totstandkoming van de opdracht verstrekte volmachten te weigeren, dan wel zijn acceptatie aan nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Een opdracht tot bemiddeling wordt aan opdrachtgever bevestigd, onder vermelding van de overeengekomen condities, waarbij in ieder geval dient te zijn vermeld: omvang van het object, prijs of prijslimieten en de te berekenen courtage. Overige opdrachten worden bevestigd indien één der partijen dit wenselijk acht.
 3. Partijen hebben het recht de inhoud van de bemiddelingsovereenkomst en de daarin opgenomen namens hen ingebrachte condities, tussentijds te wijzigen. Wijzigingen kunnen slechts schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld en worden van kracht vanaf het moment dat de wederpartij deze wijzigingen eveneens schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel indien een zodanige acceptatie uitblijft, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen na dagtekening van de mededeling tot wijziging.
 4. Indien de opdrachtgever een tussentijdse wijziging voorstelt, zoals in het voorgaande lid bedoeld, zodanig dat bij acceptatie daarvan de opdrachtnemer in redelijkheid verwacht dat niet, althans niet binnen een redelijke termijn, de overeengekomen opdracht zal zijn te voltooien, dan zal opdrachtnemer zijn opdracht mogen beëindigen. De zodanig beëindigde opdracht zal geacht worden van de zijde van de opdrachtgever tussentijds te zijn beëindigd.

Art. 4: Annulering en tussentijdse beëindiging

 1. Zolang er nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht, kan de opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd. De uitvoering van de opdracht vangt aan, of zal aanvangen op het tijdstip waarop de eerste handeling verband houdend met de opdracht is of zal worden uitgevoerd. Het enkel maken van een afspraak tot het verrichten van deze eerste handeling daaronder niet begrepen.
 2. De kosten voor opdrachtgever verbonden aan annulering zijn, behoudens anders overeengekomen:
  – nihil, indien annulering geschiedt op een termijn van meer dan 48 uur vóór aanvang van de uitvoering van de overeengekomen opdracht;
  – 40% van de voor de opdracht te factureren som, indien annulering geschiedt op een termijn van minder dan 48 uur, doch meer dan 24 uur vóór aanvang van de uitvoering van de overeengekomen opdracht;
  – 80% van de voor de opdracht te factureren som, indien annulering geschiedt op een termijn korter dan 24 uur vóór aanvang van de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
 3. Na aanvang van de uitvoering kan de opdracht door beide partijen tussentijds worden beëindigd.
 4. Indien een opdracht, met uitzondering van een opdracht tot bemiddeling, van de zijde van opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd, dan is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer de kosten te vergoeden als ware de opdracht voltooid beëindigd.
 5. Indien een bemiddelingsopdracht van de zijde van opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd, dan is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer een overeengekomen vergoeding te betalen.
 6. Indien de opdrachtgever aanwijzingen geeft of de inhoud van de overeenkomst wijzigt, zodanig dat naar het oordeel van de opdrachtnemer een behoorlijke uitvoering van de opdracht niet meer mogelijk is, dan wordt de opdracht geacht van de zijde van opdrachtgever voortijdig te zijn beëindigd.
 7. Indien de opdracht van de zijde van de opdrachtnemer tussentijds wordt beëindigd, wegens schending door opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de tussen partijen geldende overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, dan is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer al hetgeen te vergoeden als ware de opdracht voltooid beëindigd, onverlet enig recht op schadevergoeding.

Art. 5: Exclusiviteit

 1. Gedurende de looptijd van de opdracht is het opdrachtgever niet toegestaan om een zelfde, dan wel een in redelijkheid daarmee vergelijkbare opdracht, bij een derde nogmaals te plaatsen, behoudens schriftelijk gegeven toestemming van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van een opdracht bij opdrachtnemer melding te maken van eventueel eerdere plaatsing van een zelfde, dan wel een in redelijkheid daarmee vergelijkbare opdracht, bij een derde, ongeacht of deze eerdere opdracht zal zijn voltooid.
 3. Bij schending van het bepaalde in dit artikel, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht onmiddellijk te beëindigen, zoals vermeld in artikel 4, lid 7.

Art. 6: De taxatie

 1. De taxatie vindt op afspraak plaats, uitsluitend in aanwezigheid van de opdrachtgever of de eigenaar van het object, dan wel een bijzonder gevolmachtigde. De opdrachtgever heeft bij de taxatie van het object in ieder geval de benodigde bescheiden betreffende het object en/of de ligplaats ter inzage beschikbaar.
 2. De opdrachtgever, alsmede de overige personen aanwezig bij de taxatie verlenen royaal medewerking aan de uitvoering van de taxatie. In ieder geval vermeldt de opdrachtgever, al dan niet gevraagd, bij de aanvang van de taxatie naar eer en geweten alle ten aanzien van het object hem bekende gebreken, eventuele vermoedens van verborgen gebreken, alsmede alle overige omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Ter uitvoering van de overeengekomen opdracht voert de expert de taxatie uit op de wijze zoals hij het meest gerede acht.
 4. De taxatie vindt plaats op non destructieve wijze, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij alsdan opdrachtgever daarenboven gehouden zal zijn om middels een specifiek daartoe opgestelde en door hem ondertekende verklaring, opdrachtnemer te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens derden, voor schade voortvloeiende uit de alsdan uit te voeren taxatie.

Art. 7: Veiligheid en toegankelijkheid bij de taxatie

 1. Ten behoeve van de overeengekomen taxatie draagt opdrachtgever vóór aanvang van de taxatie zorg voor ruim voldoende toegankelijkheid tot het object en tot alle in en aan het object te inspecteren ruimten, met inbegrip van alle voor voldoende toegankelijkheid benodigde hulpmiddelen. Indien opdrachtgever geen eigenaar is, zal dit geschieden in overleg met de eigenaar.
 2. Opdrachtgever dient alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan personen aanwezig bij de taxatie, dan wel aan goederen in eigendom toebehorende aan de opdrachtgever, de opdrachtnemer of aan derden.
 3. De opdrachtgever is verplicht vóór aanvang van de taxatie, omstandigheden te vermelden welke van enig belang zouden kunnen zijn voor het behoud van de veiligheid van personen en goederen aanwezig tijdens de taxatie. De expert leidt de taxatie en heeft het recht om op rekening en risico van opdrachtgever onverwijld al die maatregelen te (doen) nemen welke hij in het belang van de veiligheid van personen en goederen noodzakelijk acht. Zodanige maatregelen zullen niet worden genomen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, tenzij een dreigend gevaar onmiddellijk handelen vordert.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de taxatie onmiddellijk te beëindigen indien hij een voortzetting hiervan in redelijkheid niet verantwoord acht. Opdrachtnemer zal alsdan gerechtigd zijn naar eigen inzicht, dan wel voorwaarden te verbinden aan een hervatting van de taxatie, dan wel een rapportage op te stellen.
 5. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer, aanvaardt de opdrachtnemer uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen ontstaan tijdens de taxatie, dan wel direct, dan wel indirect voortvloeiende uit de taxatie.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid van derden, voor schade direct of indirect voortvloeiende uit de taxatie, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

Art. 8: Belemmering taxatie

 1. Indien opdrachtgever in strijd handelt met enige op hem rustende verplichting krachtens deze voorwaarden, dan wel ingeval de taxatie anderszins op een opdrachtnemer niet toe te rekenen wijze wordt belemmerd, dan zal daarvan melding worden gemaakt in de rapportage. Alsdan zal de rapportage eveneens vermelden welke gevolgen deze omstandigheden zullen hebben op de beoordeling.
  Na de opstelling van een rapportage zal een opdracht tot het herstellen of het doen aanvullen van zodoende ontstane gebreken in de rapportage, al dan niet middels een vervolgtaxatie worden beschouwd als een vervolgopdracht.

Art. 9: Opstelling rapportage

 1. Een rapport vermeldt in ieder geval: de aard van de opdracht, de namen van de opdrachtgever, van degene die namens de opdrachtgever bij de taxatie aanwezig is geweest, van de expert die de taxatie heeft uitgevoerd, alsmede de aard en eigendom van het object, de datum van taxatie, de noodzaak tot een vervolgonderzoek, indien nodig de grenzen van de aangewende deskundigheid onder verwijzing naar de noodzaak tot, en de mogelijkheden voor het verwerven van eventueel onbrekende deskundigheid middels een derdenonderzoek, het doel van de rapportage en een gemotiveerde conclusie.
  De conclusie zoals neergelegd in de rapportage is een deskundig gegeven subjectief oordeel, waartegen niet kan worden gereclameerd. Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het door opdrachtnemer gegeven oordeel, ongeacht de uitkomst van een contrataxatie, noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden.
  De rapportage wordt opgesteld in de Nederlandse taal, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 10: Eigendom en status van de rapportage

 1. De rapportage is eigendom van opdrachtnemer en blijft in bezit van opdrachtnemer. De opdrachtgever wordt twee gewaarmerkte en door of namens de opdrachtnemer ondertekende afschriften van het origineel van de rapportage ter hand gesteld.
 2. Het is nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen, op welke wijze dan ook, in een afschrift van een rapportage. In geval van tegenstrijdigheid tussen het origineel en het afschrift van de rapportage, prevaleert te allen tijde de inhoud van het origineel van de rapportage.
 3. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd zich jegens derden uit te laten over de authenticiteit van een afschrift van een door hem opgestelde rapportage.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan om een rapportage elektronisch, per fotokopie, film, druk of anderszins te (doen) vermenigvuldigen, openbaar te maken, te exploiteren of anderszins te gelden te maken, op straffe van verbeurte van een direct en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete ten bedrage van de voor de opstelling van de rapportage gefactureerde som per vermenigvuldigd exemplaar, onverlet enig recht op schadevergoeding. De enkele schending van deze bepaling wordt geacht voor rekening en risico van opdrachtgever te komen, behoudens aantoonbare overmacht.
 5. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan een afschrift van de rapportage voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze is opgesteld.

Art. 11: Bemiddeling

 1. De opdracht tot bemiddeling wordt door de opdrachtnemer loyaal uitgevoerd. Opdrachtnemer zal tegen genot van courtage al datgene doen wat hij in het belang van de totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst noodzakelijk acht en de onderhandelingen namens de opdrachtgever voeren.
 2. Zodra onderhandelingen hebben geleid tot een te bemiddelen overeenkomst, dan zal opdrachtnemer deze overeenkomst vastleggen in een contract. Tenzij partijen het contract direct hebben ondertekend, zal dit contract ter ondertekening worden gezonden aan de partijen genoemd in dat contract.
 3. Op verzoek van de opdrachtgever, of met diens instemming, kunnen wijzigingen worden aangebracht in het contract, waarna dit gewijzigde contract ter goedkeuring wederom zal worden gezonden aan de partijen genoemd in dat contract.
 4. Indien opdrachtgever het contract, in al dan niet gewijzigde vorm, heeft aanvaard, dan wel ingeval opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na verzending door opdrachtnemer van de laatstelijk opgestelde versie van dat contract, een verzoek tot wijziging daarvan heeft ontvangen, dan wordt het contract geacht de te bemiddelen overeenkomst gaaf en volledig te hebben weergegeven. Hiermee zal alsdan de te bemiddelen overeenkomst geacht worden tot stand te zijn gekomen en zal opdrachtgever de overeengekomen courtage aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.

Art. 12: Courtage en onkosten bij bemiddeling

 1. De courtage strekt uitsluitend tot vergoeding van de inspanningen die de opdrachtnemer zich ten behoeve van de totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst getroost. Opdrachtnemer bepaalt welke inspanningen moeten worden verricht om tot een goed resultaat te komen.
 2. De courtage is verschuldigd na de totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst.

Art. 13: Verschuldigdheid courtage

 1. Door de enkele totstandkoming van de te bemiddelen overeenkomst, is opdrachtgever aan opdrachtnemer de overeengekomen courtage verschuldigd. De te bemiddelen overeenkomst, in de zin van artikel 1 van deze voorwaarden, wordt geacht door de bemiddeling van opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen, indien:
  – gedurende de looptijd van de opdracht, een overeenkomst met betrekking tot het object van bemiddeling tot stand komt, ongeacht of de totstandkoming van deze overeenkomst het resultaat is van de inspanning van opdrachtnemer, behoudens anders overeengekomen;
  – binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht tot bemiddeling, ten aanzien van het object van bemiddeling een overeenkomst tot stand komt tussen opdrachtgever en een derde, die gedurende de looptijd van de opdracht direct of indirect met opdrachtnemer contact heeft gehad betreffende het object van bemiddeling;
  – langer dan 6 maanden na beëindiging van de opdracht een overeenkomst ten aanzien van het object van bemiddeling tot stand komt, waarvan de opdrachtnemer aantoont dat deze overeenkomst het resultaat is van zijn inspanningen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 2. Indien opdrachtnemer de opdracht heeft beëindigd met de opstelling van een contract, dan zal het overeengekomen courtagepercentage berekend worden over de gerealiseerde (ver)koopsom. In alle overige gevallen zal het overeengekomen courtagepercentage berekend worden over de bij de bemiddelingsopdracht bepaalde prijs, of prijslimiet, afhankelijk van de opdracht, met aftrek in voorkomende gevallen van de wegens een tussentijdse beëindiging reeds eerder aan opdrachtnemer betaalde vergoeding voor zijn inspanningen.
 3. Indien binnen 3 jaar na het totstandkomen van de te bemiddelen overeenkomst een nieuwe overeenkomst met betrekking tot een ander of hetzelfde object tot stand komt, tussen dezelfde partijen als waartussen indertijd de te bemiddelen overeenkomst tot stand is gekomen, dan wordt ook deze nieuwe overeenkomst geacht door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. Opdrachtgever is alsdan ook voor deze latere overeenkomst aan opdrachtnemer courtage verschuldigd, zulks naar de op het ogenblik van de totstandkoming van de latere overeenkomst geldende maatstaf, tenzij op gronden van redelijkheid en billijkheid een zodanig berekende courtage gematigd dient te worden.
 4. Krachtens het voorgaande lid is geen courtage verschuldigd in geval één der daar genoemde partijen schriftelijk aan opdrachtnemer, voorafgaande aan de totstandkoming van de latere overeenkomst, een bemiddelingsopdracht heeft aangeboden en opdrachtnemer deze opdracht heeft geweigerd.

Art. 14: Garanties

 1. Opdrachtnemer staat er voor in, dat de opdracht onafhankelijk van de belangen van derden, naar eer en geweten en met de alle opdrachtnemer ter beschikking staande deskundigheid ten uitvoer zal worden gelegd.
 2. Opdrachtnemer zal ook ten aanzien van opdrachtgever uiterste onafhankelijkheid betrachten ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer zal vermijden een opdracht aan te nemen, zowel van de opdrachtgever als van derden, indien en voor zover vermoed kan worden dat er in de uitvoering van deze opdrachten een tegenstrijdigheid van belangen kan ontstaan. Zodra er desalniettemin enige kans op tegenstrijdigheid in belangen blijkt, zal opdrachtnemer onmiddellijk de uitvoering van de laatst aangenomen opdracht beëindigen en alsdan in overleg met de desbetreffende opdrachtgever zorgdragen voor een behoorlijke doorverwijzing naar een nieuwe onafhankelijke opdrachtnemer. De doorverwezen opdrachtgever zal alsdan op eerste verzoek alle onkosten van opdrachtnemer vergoeden, waaronder mede begrepen: advertentiekosten, verschotten, kosten met betrekking tot de verzorging van documenten, alsmede de inspanningen van opdrachtnemer voor zover opdrachtgever daarmee zal zijn gebaat, te berekenen volgens het door opdrachtnemer gehanteerde basis uurtarief.
 4. Opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten van al hetgeen hem in het kader van de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen, behoudens informatie opgenomen in de rapportage, alsmede die informatie die naar het oordeel van opdrachtnemer verstrekt moet worden in het belang van de uitvoering van de opdracht.
 5. Uitdrukkelijk gegeven aanwijzingen door de opdrachtgever tot geheimhouding zullen door de opdrachtnemer worden gerespecteerd, voor zover deze aanwijzingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een behoorlijke uitvoering van de opdracht niet in de weg staan. Een aanwijzing gegeven in strijd met de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval geacht een behoorlijke uitvoering van de opdracht in de weg te staan.

Art. 15: Reclameren

 1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 14 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, of bij deurwaardersexploot, te reclameren over omissies in de rapportage. Na ommekomst van deze termijn wordt zowel de opdracht, als de uitvoering en facturering van de opdracht geacht geheel en onherroepelijk door opdrachtgever te zijn aanvaard.
 2. Na aanvaarding door de opdrachtnemer van de reclame, zal de omissie in de rapportage binnen een termijn van 15 dagen na de aanvaarding, kosteloos worden hersteld. Indien voor het herstel de medewerking van opdrachtgever of een derde noodzakelijk is, dan vangt de termijn van 15 dagen pas aan, op het moment dat de voor het herstel benodigde medewerking door de betrokkenen zullen worden geëffectueerd.
 3. Opdrachtnemer zal naar eigen deskundig inzicht de reclame herstellen.
 4. Het doen van een reclame laat de volledige betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit, of verband houdend met de reclame of het herstel daarvan, behoudens opzet of grove schuld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid jegens derden voor schade voortvloeiend uit, of verband houdend met de reclame of het herstel daarvan, behoudens opzet of grove schuld.

Art. 16: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade, zowel ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht, als voortvloeiend uit de opdracht, behoudens opzet of grove schuld.
 2. De bemiddeling, al dan niet met volmacht, geschiedt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld.
 3. Behoudens het herstel van een reclame, zoals bepaald in deze voorwaarden, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit fouten, of uit nalatigheid van opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden door derden in opdracht, of op advies van opdrachtgever uitgevoerd.
 5. Indien en voor zover desalniettemin aansprakelijkheid van opdrachtnemer moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid voor de volledige en samengestelde schade nimmer de hoogte van de door de verzekeringsmaatschappij uit te keren schadevergoeding te boven kunnen gaan. In geval het een niet verzekerde schade betreft, dan kan de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de samengestelde schade in ieder geval nimmer de hoogte van de aan opdrachtgever voor de opdracht gefactureerde som te boven gaan.

Art. 17: Wijze van betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening door opdrachtgever te worden voldaan.
 2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om te verlangen dat, voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, volledige betaling geschiedt.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande mededeling daartoe, alle werkzaamheden op te schorten voor de duur dat opdrachtgever in gebreke van betaling zal blijven.
 4. Tot aan de dag der algehele voldoening heeft opdrachtnemer een retentierecht op al hetgeen hij ter uitvoering van de opdracht onder zich heeft.
 5. De beoordeling van het object kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding zijn tot een vermindering van de gefactureerde som.

Art. 18: Gevolgen van wanbetaling

 1. Bij een niet volledige of niet tijdige betaling van de gefactureerde som zal opdrachtgever gehouden zijn over de nog openstaande som 3% rente per maand te vergoeden, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening.
 2. Bij een niet volledige of niet tijdige betaling, zal opdrachtgever daarenboven gehouden zijn om aan opdrachtnemer voor elke verzonden herinnering € 17,50 (excl. BTW) aan herinneringskosten te betalen.
 3. Ingeval opdrachtnemer de vordering ter incasso overdraagt aan een derde, dan zal opdrachtgever daarenboven incassokosten verschuldigd zijn. In geval rechtsmaatregelen noodzakelijk zijn, dan zal opdrachtgever daarenboven gehouden zijn de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

Art. 19: Bewijsrecht

 1. Afwijkingen van de overeengekomen opdracht, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk aan de wederpartij zijn medegedeeld.
 2. Indien in deze voorwaarden een schriftelijke mededeling wordt voorgeschreven, dan wordt deze mededeling geacht dan pas te zijn gedaan, indien deze limitatief geschiedt; per aangetekend schrijven, per schrijven met bericht van ontvangst, per deurwaardersexploot, alsmede ingeval een anderszins gedane mededeling door de wederpartij schriftelijk is bevestigd, of uit handelingen of stukken ondubbelzinnig blijkt dat een mededeling in ieder geval ter kennis van de wederpartij zal moeten zijn gekomen.
 3. Zowel ten aanzien van de inhoud van de tussen partijen bestaande overeenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, als ten aanzien van de feitelijke uitvoering van de opdracht, alsmede ten aanzien van de volledige inhoud van de rapportage, is het oordeel van de opdrachtnemer van doorslaggevend belang, behoudens tegenbewijs.

Art. 20: Slotbepaling

 1. Overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Uitsluitend de Rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen verband houdende met, of voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen partijen, behoudens consumenten in de zin van artikel 6:247, lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Weesp, 1 oktober 2004